Site menu:
Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoski Klaster Przemysłowy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej B2B (Brokerage Event), towarzyszącej trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się w terminie 12-14 marca 2019 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, ul. Gdańska 187 w Bydgoszczy.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram przeprowadzania konkursów w 2019 r., w tym UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Harmonogram dostępny jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-20-harmonogram-konkursow-2019

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.


Wspieramy MŚP w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu nowych rynków

Dzia??ania w dziedzinie klimatu, ??rodowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowc??w - Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials


Program Horyzont 2020 zosta?? podzielony na poszczeg??lne priorytety, jednym z nich s? tzw. wyzwania spo??eczne (29 679 mln Euro). W ramach powy??szego priorytetu Komisja Europejska na proponuje nast?puj?ce dzia??ania w dziedzinie klimatu, ??rodowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowc??w (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) pozwol? na zwi?kszenie konkurencyjno??ci Europy, zwi?kszenie bezpiecze??stwa surowcowego i dobrobytu. Z drugiej strony, jest to wyzwanie, kt??re pozwoli gospodarce UE by? bardziej przyjazn? ??rodowisku. Bud??et wynosi 3 081,1 mln euro.


W ramach obszaru zostan? sfinansowane badania i innowacje, kt??re uwzgl?dniaj?:

- rozwi?zania gospodarcze, kt??re pozwol? na optymalizacj? zu??ycia surowc??w, wody oraz maj? niewielki wp??yw na zmiany klimatyczne;
- ochron? i zr??wnowa??one zarz?dzanie surowcami naturalnymi i ekosystemami;
- zr??wnowa??on? dostaw? i zu??ycie surowc??w naturalnych, czyli takie wykorzystanie surowc??w, kt??re odpowiada wymaganiom poziomowi zaludnienia, ale r??wnie?? nie niszczy naturalnych zasob??w i ekosystem??w na ??wiecie.

Szacuje si?, ??e warto??? rynku eko-innowacji wynosi ponad 1 bilion Euro, a warto??? ta ma potroi? si? do roku 2030. Eko-innowacje maj? zatem potencja?? do zwi?kszenia konkurencyjno??ci i poziomu zatrudnienia w Europie.

Badania w zakresie zmian klimatycznych, ??rodowiska i wykorzystania surowc??w, przez swoj? skal? i stopie?? skomplikowania, a tak??e przez to, ??e zagadnienia te maj? charakter mi?dzynarodowy, wymagaj? dzia??a?? w obr?bie UE i poza jej granicami. Redukcja wykorzystania surowc??w oraz wp??ywu technologii na ??rodowisko, przy jednoczesnym zwi?kszaniu konkurencyjno??ci wymaga? b?dzie szeroko zakrojonych zmian spo??ecznych i technologicznych.

Badania i innowacje w tym obszarze obejmowa? b?d?:
- walk? ze zmianami klimatycznymi i przygotowanie do nich ochron? ??rodowiska, zr??wnowa??one wykorzystanie surowc??w, wody itp.
- zapewnienie zr??wnowa??onych dostaw surowc??w (nie energetycznych i nie zwi?zanych z rolnictwem)
- stworzenie wszechstronnych i zr??wnowa??onych system??w obserwacji i zbierania informacji o ??rodowisku.

Bud??et to ponad 13 mld z??otych, i aby w pe??ni go wykorzysta? konieczna jest aktywizacja ca??ego ??rodowiska naukowego, oraz wsp??lne dzia??ania administracji rz?dowej, uczelni i instytut??w badawczych, przedsi?biorc??w, zespo????w naukowych i indywidualnych badaczy. Tylko wsp??lnie mo??na stworzy? skuteczny system zach?t i wsparcia na poziomie administracyjnym, organizacyjnym i merytorycznym.