Site menu:
Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoski Klaster Przemysłowy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej B2B (Brokerage Event), towarzyszącej trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się w terminie 12-14 marca 2019 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, ul. Gdańska 187 w Bydgoszczy.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram przeprowadzania konkursów w 2019 r., w tym UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Harmonogram dostępny jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-20-harmonogram-konkursow-2019

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.


Wspieramy MŚP w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu nowych rynków

Otwarcie konkursu M-ERA.NET


15 marca 2017 r. otwarto kolejny nab??r wniosk??w w mi?dzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu mo??liwe jest finansowanie bada?? obejmuj?cych zagadnienia z zakresu technologii materia??owych.
Termin sk??adania wniosk??w wst?pnych up??ywa 14 czerwca 2016 r. godz. 12:00. Po zakwalifikowaniu si? do drugiego etapu konkursu nale??y z??o??y? wsp??lny pe??ny wniosek w j?zyku angielskim do 10 listopada 2016 r.

W ramach wsp??lnych konkurs??w ERA-NET projekty badawcze s? finansowane ze ??rodk??w wniesionych przez kraje w nim uczestnicz?ce. Udzia?? polskiego podmiotu w projekcie mi?dzynarodowym, wy??onionym do finansowania w konkursie, jest dofinansowany przez NCBR ze ??rodk??w bud??etu krajowego. Na dofinansowanie udzia??u polskich podmiot??w w projektach wy??onionych w ramach konkursu NCBR przeznaczy??o bud??et w wysoko??ci 1 000 000 euro.

Wnioski o dofinansowanie projekt??w badawczych mog? sk??ada? polscy przedsi?biorcy oraz konsorcja naukowe, w sk??ad kt??rych wchodz? jednostki naukowe wy???cznie we wsp????pracy z polskimi przedsi?biorcami.

Zakres konkursu:

?? Integrated computational materials engineering (ICME)
?? Innovative surfaces, coatings and interfaces
?? High performance synthetic and biobased composites
?? Functional materials
?? Interfaces between materials and biological hosts for health applications
?? Materials for additive manufacturing

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie sk??adane s? wnioski wst?pne przez koordynatora projektu w imieniu mi?dzynarodowego konsorcjum. Na tym etapie nast?puje weryfikacja mo??liwo??ci ubiegania si? o dofinansowanie projektu partner??w przez organizacje w??a??ciwe dla ich kraju.

Do drugiego etapu zakwalifikowane zostan? projekty na ???czn? wnioskowan? kwot? dofinansowania mniejsz? od 300% bud??etu krajowego. W tym celu wnioski wst?pne poddane zostan? ocenie merytorycznej ekspert??w wy??onionych z bazy Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju. W drugim etapie wnioski pe??ne z??o??one w elektronicznym systemie poddane zostan? ocenie mi?dzynarodowego panelu ekspert??w.

Strona konkursu: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2017

Informacje w j?zyku polskim i materia??y do pobrania: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/m-eranet-2/konkurs-2016/art,4121,m-era-net-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html