Site menu:Aktualności

28 grudnia 2017 r. ogłoszony został konkurs IUSER na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R".
Wnioski przyjmowane są od 19 marca do 21 maja 2018 r.

Więcej informacji w zakładce "Finansowanie innowacji MŚP".

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. , Bydgoski Klaster Przemysłowy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwarzania narzędzi
i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej B2B, towarzyszącej drugiej edycji Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się w terminie 24-26 kwietnia 2018 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego. Udział w Giełdzie Kooperacyjnej B2B jest bezpłatny.

Słoweńskie mikroprzedsiębiorstwo, producent niestandardowych świateł LED do muzeów, gablot wystawowych, salonów wystawowych itp., poszukuje dostawcy lub producenta profili aluminiowych (U lub J) o następujących wymiarach: 10 mm x 10,5 mm x 20 mm. Grubość profilu: 1 mm.
Profile powinny być anodowane.

Kontakt: een@imbigs.pl

 


Archiwum

Europejskie Partnerstwo Innowacji w dziedzinie surowców


Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wzięciem udziału w Europejskim Partnerstwie Innowacji w dziedzinie surowców. Termin zgłoszeń to 28 września 2012.
Mając na celu zwiększenie dostępności surowców dla Europy, Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie Europejskiego Partnerstwa Innowacji w dziedzinie surowców. Innowacje mogą być potężnym narzędziem w realizacji europejskich wyzwań w dziedzinie surowców. Na przykład, nowe technologie mogą wpomóc pogłębione wydobycie, w miejscach bardziej odległych i niedostępnych oraz w trudnych warunkach. Potrzebne są także działania do opracowania substytutów kluczowych surowców oraz poprawy poziomu recyklingu, m.in. tych 17 kg odpadów elektrycznych i elektronicznych urządzeń, które rocznie produkuje każdy obywatel UE.

Obecna sytuacja wymaga ukierunkowanych innowacji i badań naukowych, przełomowych technologii i rozwiązań interdyscyplinarnych, jak również wywołanie działań interwencyjnych po stronie popytu (np. ustalanie norm, zamówienia publiczne, środki regulacyjne).

Dyrekcja Generalna ENTR poszukuje uczestników nowego Europejskim Partnerstwie Innowacji w dziedzinie surowców. Członkowie partnerstwa będą rozwijać Strategiczny Plan Wdrażania i przyczyniać się do wypracowywania innowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu wartości w dziedzinie materiałów i surowców, przynosząc poprawę wzrostu gospodarczy i poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej.

Zaproszenie (w jęz. polskim):
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/eip_rm_dcc_dcf_eip_pl.pdf

Dodatkowe dokumenty:
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI SUROWCÓW DLA PRZYSZŁEGO DOBROBYTU EUROPY - PROJEKT EUROPEJSKIEGO PARTNERSTWA INNOWACJI W DZIEDZINIE SUROWCÓW http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/communication_final_pl.pdf

Utworzenie Europejskich Partnerstw Innowacyjnych (European Innovation Partnerships, EIPs) zostało przewidziane strategią „Europa 2020", opublikowaną w marcu 2010 r. przez Komisję Europejską. Szczegółowe zapisy dotyczące EIPs, w tym zasady ich funkcjonowania oraz identyfikacja pierwszych projektów zostały określone w „Unii Innowacji". Celem EIPs jest przyspieszenie tempa znalezienia innowacyjnych rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom tzw. globalnych wyzwań społecznych (takich jak: zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, niedobór surowców) poprzez ograniczenie fragmentacji działań i mobilizację podmiotów w całym cyklu innowacyjnym.

Link do strony Komisji Europejskiej (w języku angielskim):
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm


Partnerstwo będzie promować innowacyjność w całym łańcuchu wartości surowców. Będzie to więc ważny krok dla Unii w kierunku odegrania istotnej roli w celu zabezpieczenia stabilnych dostaw surowców.

Partnerstwo zgromadzi państwa członkowskie i inne zainteresowane strony (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, naukowców itp.) do:

• opracowania wspólnych strategii,
• scalenia kapitału i zasobów ludzkich,
• zapewnienia realizacji i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w Europie.


Cele
Aby przyspieszyć ten proces, Komisja proponuje konkretne cele które mają być osiągnięte do najpóźniej do 2020 roku:

• opracowanie do 10 innowacyjnych działań pilotażowych (np. instalacje demonstracyjne) dla poszukiwania,
wydobywania, przetwarzania, gromadzenia i recyklingu;
• opracowanie substytutów co najmniej trzech kluczowych krytycznych i rzadkich surowców;
• zwiększenie efektywności wykorzystania materiałów, ponownego wykorzystania i recyklingu cennych surowców
pochodzących z odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów mających potencjalnie negatywny wpływ na
środowisko;
• Sieć Badań, Edukacji i Ośrodków Szkoleniowych Zrównoważonego Górnictwa i Gospodarki Materiałowej (M³);
• europejskie ustandaryzowane instrumenty statystyczne do badania zasobów i rezerw oraz stworzenie trówjwymiarowej
mapy geologicznej;
• dynamiczny system modelowania łączący trendy w popycie i podaży z z ekonomiczną eksploatacją rezerw i pełną analizą cyklu życia;
• pro-aktywna strategia UE w organizacjach wielostronnych i w stosunkach dwustronnych, z państwami takimi, jak USA,
Japonia i Australia w różnych obszarach objętych partnerstwem.


Studium instalacji pilotażowych i innowacyjnych technologii

W ramach projektowania Europejskiego Partnerstwa Innowacji w dziedzinie surowców, Komisja Europejska zleciłakonsorcjum pod przewodnictwem TNO badania w celu do identyfikacji i oceny możliwych zakładów pilotażowych i innowacyjnych technologii w dziedzinie surowców w całym łańcuchu wartości.