Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, które odbędzie się w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R". Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nabór wniosków: 2 października - 1 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszają firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 5 października 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 sierpnia br.


ERA-MIN

Aktualizacja: Pierwszy konkurs w ramach ERA-NET ERA-MIN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2013 roku otwarto pierwszy, pilotażowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET ERA-MIN pt."Sustainable and responsible supply of primary resources".

Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:

A. Exploration;
B. Extraction;
C. Mine closure and rehabilitation;
D. Minerals processing;
E. Metallurgy.

Szczegółową definicję zakresu tematycznego wraz z opisem wymogów oraz procedury konkursowej zawiera dokumentacja konkursowa (dokument pt. "Call text").

Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR dysponuje budżetem w wysokości 400 000 €.

Konkurs przebiega jednoetapowo. Konsorcjum międzynarodowe składa wspólny wniosek w języku angielskim wyłącznie poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej ERA-MIN (http://www.era-min-eu.org ) do 27 czerwca 2013 roku (do godziny 17:00 CET).

Polskie jednostki, których wnioski znajdą się po międzynarodowej ocenie merytorycznej na liście wniosków rekomendowanych do finansowania, zostaną ponadto poproszone o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie w języku polskim. Wnioski krajowe zostaną skierowane pod obrady Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Projektów Międzynarodowych, który oceni projekt pod względem finansowym tj. pod względem adekwatności kosztów.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu pod adresem: http://www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call

ERA-MIN Transnational Call Office:
email: eramin@m2i.nl

Informacji w NCBR udziela:
Maria Bojanowska-Sot
Dział Zarządzania Programami
Sekcja INFOTECH
e-mail: maria.bojanowska@ncbr.gov.pl
kom.: + 48 515 061 549

 

Projekt ERA-MIN dotyczy nie-energetycznych surowców mineralnych uznanych za "strategiczne" bądź "krytyczne".

Projekt ma trwać cztery lata. Koordynowany jest przez CSRS (Centre National de la Recherche Scientifique, tj. Francuskie Centrum Badań Naukowych). Konsorcjum oficjalnie zainaugurowało w dniu 8 listopada 2011 w Brukseli i będzie stanowiło podstawę dla europejskiej sieci społeczności surowców mineralnych zwanej ENERC ((European non-energy mineral raw materials research community).

Nie-energetyczne surowce mineralne, takie jak selen, tytan, lit, oraz pierwiastki ziem rzadkich, itp., mają istotne znaczenie dla gospodarki europejskiej. Jednak te cenne zasoby, które są wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie, energetyce wiatrowej, fotowoltaice i przemyśle oświetleniowym, jak również w sektorze high-tech są zmonopolizowane głównie przez Chiny. Unia Europejska produkuje jedynie 3% w/w zasobów mineralnych. Zabezpieczenie dostaw stało się tak istotne, że skłoniło Komisję Europejską do utworzenia ERA-MIN w celu zorganizowania tego bardzo rozdrobnionego obszaru badań i zapewnienia, że jest on reprezentowany przez wiodące organizacje zajmujące się badaniami i innowacjami w Europie.

ERA-MIN składa się obecnie z 11 partnerów z 9 krajów: Francji (CNRS), Niemiec (BMBF, Jülich), Szwecji (VINNOVA, SGU), Holandii (M2i), Finlandii (TEKES), Hiszpanii,(CDTI), Portugalii (FCT), Polski (NCBiR) oraz Węgier (MBFH). Liczba partnerów ma wzrosnąć podczas trwania Projektu w celu utworzenia europejskiej sieci. Sieć ma zgromadzenie znacznej ilości ciał zajmujących się planowaniem i finansowaniem w celu opracowania ogólno europejskiej przestrzeni badań i innowacji dla nie energetycznych surowców mineralnych.

Projekt ERA-MIN został powołany, żeby:

- stać się forum dla społeczności naukowo- technicznej, w tym Platformy ETP SMR, oraz czołowych wykonawców sektora publicznego, podmiotów gospodarczych i przemysłowych zaangażowanych w wymianę i udostępnianie informacji w tak wielu krajach europejskich, jak to możliwe.
- think-tankiem planowania długofalowego
- wzorcem dla rządów państw członkowskich do dostosowania ich polityki i strategii w zgodzie z europejską wizją.
- narzędziem do wspierania międzyrządowej koordynacji i publiczno-prywatnego finansowania.

Projekt ERA-MIN zorganizowany jest wokół trzech głównych obszarów:

1. Zagadnienia przekrojowe
- Zdefiniowanie tzw. „krytyczności" dla surowców mineralnych oraz jej wskaźników, oceny cyklu życia, pomiaru konkurencji zagospodarowania przestrzennego, analiza i opis procesów przemysłowych i technologii, przepływów materiałowych i rynkowych oraz praktyki górniczej.
- Społeczna percepcja i akceptowalność
- Szkolenia

2. Zasoby naturalne (naziemne, morskie, wpływ na środowisko)
3. Zasoby wtórne (recykling) i zastępowanie

Więcej informacji:

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68693.htm

http://www2.cnrs.fr/en/1930.htm