Site menu:Aktualności

Celem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Pracownicy i osoby współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 października 2018 roku w Aviator Hotel, ul. Malczewskiego 18, w Radomiu. W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm. Będzie również można skorzystać z konsultacji u przedstawicielki naszego ośrodka Enterprise Europe Network.

Sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Siecią Naukowo-Innowacyjną, BEIS, Innovate UK oraz brytyjskimi, niemieckimi i polskimi Krajowymi Punktami Kontaktowymi (KPK) zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu brokerskim dotyczącym nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, produkcji i przetwarzania. Wydarzenie jest otwarte dla MŚP, większych firm i organizacji badawczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i całej Europie.


ERA-MIN

Aktualizacja: Pierwszy konkurs w ramach ERA-NET ERA-MIN

Narodowe Centrum Bada?? i Rozwoju informuje, i?? w dniu 30 kwietnia 2013 roku otwarto pierwszy, pilota??owy konkurs na mi?dzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET ERA-MIN pt."Sustainable and responsible supply of primary resources".

Konkurs obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

A. Exploration;
B. Extraction;
C. Mine closure and rehabilitation;
D. Minerals processing;
E. Metallurgy.

Szczeg????ow? definicj? zakresu tematycznego wraz z opisem wymog??w oraz procedury konkursowej zawiera dokumentacja konkursowa (dokument pt. "Call text").

Na finansowanie polskich podmiot??w w projektach wy??onionych w ramach konkursu NCBR dysponuje bud??etem w wysoko??ci 400 000 ??.

Konkurs przebiega jednoetapowo. Konsorcjum mi?dzynarodowe sk??ada wsp??lny wniosek w j?zyku angielskim wy???cznie poprzez system elektroniczny dost?pny na stronie internetowej ERA-MIN (http://www.era-min-eu.org ) do 27 czerwca 2013 roku (do godziny 17:00 CET).

Polskie jednostki, kt??rych wnioski znajd? si? po mi?dzynarodowej ocenie merytorycznej na li??cie wniosk??w rekomendowanych do finansowania, zostan? ponadto poproszone o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie w j?zyku polskim. Wnioski krajowe zostan? skierowane pod obrady Interdyscyplinarnego Zespo??u ds. Projekt??w Mi?dzynarodowych, kt??ry oceni projekt pod wzgl?dem finansowym tj. pod wzgl?dem adekwatno??ci koszt??w.

Wi?cej informacji znajduje si? na stronie internetowej projektu pod adresem: http://www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call

ERA-MIN Transnational Call Office:
email: eramin@m2i.nl

Informacji w NCBR udziela:
Maria Bojanowska-Sot
Dzia?? Zarz?dzania Programami
Sekcja INFOTECH
e-mail: maria.bojanowska@ncbr.gov.pl
kom.: + 48 515 061 549

 

Projekt ERA-MIN dotyczy nie-energetycznych surowc??w mineralnych uznanych za "strategiczne" b?d?? "krytyczne".

Projekt ma trwa? cztery lata. Koordynowany jest przez CSRS (Centre National de la Recherche Scientifique, tj. Francuskie Centrum Bada?? Naukowych). Konsorcjum oficjalnie zainaugurowa??o w dniu 8 listopada 2011 w Brukseli i b?dzie stanowi??o podstaw? dla europejskiej sieci spo??eczno??ci surowc??w mineralnych zwanej ENERC ((European non-energy mineral raw materials research community).

Nie-energetyczne surowce mineralne, takie jak selen, tytan, lit, oraz pierwiastki ziem rzadkich, itp., maj? istotne znaczenie dla gospodarki europejskiej. Jednak te cenne zasoby, kt??re s? wykorzystywane w przemy??le motoryzacyjnym, lotnictwie, energetyce wiatrowej, fotowoltaice i przemy??le o??wietleniowym, jak r??wnie?? w sektorze high-tech s? zmonopolizowane g????wnie przez Chiny. Unia Europejska produkuje jedynie 3% w/w zasob??w mineralnych. Zabezpieczenie dostaw sta??o si? tak istotne, ??e sk??oni??o Komisj? Europejsk? do utworzenia ERA-MIN w celu zorganizowania tego bardzo rozdrobnionego obszaru bada?? i zapewnienia, ??e jest on reprezentowany przez wiod?ce organizacje zajmuj?ce si? badaniami i innowacjami w Europie.

ERA-MIN sk??ada si? obecnie z 11 partner??w z 9 kraj??w: Francji (CNRS), Niemiec (BMBF, J??lich), Szwecji (VINNOVA, SGU), Holandii (M2i), Finlandii (TEKES), Hiszpanii,(CDTI), Portugalii (FCT), Polski (NCBiR) oraz W?gier (MBFH). Liczba partner??w ma wzrosn?? podczas trwania Projektu w celu utworzenia europejskiej sieci. Sie? ma zgromadzenie znacznej ilo??ci cia?? zajmuj?cych si? planowaniem i finansowaniem w celu opracowania og??lno europejskiej przestrzeni bada?? i innowacji dla nie energetycznych surowc??w mineralnych.

Projekt ERA-MIN zosta?? powo??any, ??eby:

- sta? si? forum dla spo??eczno??ci naukowo- technicznej, w tym Platformy ETP SMR, oraz czo??owych wykonawc??w sektora publicznego, podmiot??w gospodarczych i przemys??owych zaanga??owanych w wymian? i udost?pnianie informacji w tak wielu krajach europejskich, jak to mo??liwe.
- think-tankiem planowania d??ugofalowego
- wzorcem dla rz?d??w pa??stw cz??onkowskich do dostosowania ich polityki i strategii w zgodzie z europejsk? wizj?.
- narz?dziem do wspierania mi?dzyrz?dowej koordynacji i publiczno-prywatnego finansowania.

Projekt ERA-MIN zorganizowany jest wok???? trzech g????wnych obszar??w:

1. Zagadnienia przekrojowe
- Zdefiniowanie tzw. ?krytyczno??ci" dla surowc??w mineralnych oraz jej wska??nik??w, oceny cyklu ??ycia, pomiaru konkurencji zagospodarowania przestrzennego, analiza i opis proces??w przemys??owych i technologii, przep??yw??w materia??owych i rynkowych oraz praktyki g??rniczej.
- Spo??eczna percepcja i akceptowalno???
- Szkolenia

2. Zasoby naturalne (naziemne, morskie, wp??yw na ??rodowisko)
3. Zasoby wt??rne (recykling) i zast?powanie

Wi?cej informacji:

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68693.htm

http://www2.cnrs.fr/en/1930.htm