Site menu:

Aktualności

vEnterprise Europe Network zaprasza europejskie MŚP do wzięcia udziału w wydarzeniu "Digital Transformation", które będzie składało się z serii inspirujących i pouczających seminariów prowadzonych przez wiodących ekspertów, prezentujących, jakie możliwości technologie VR (Virtual Reality), Augmented Reality (AR) i Artificial Intelligence (AI) mogą oferować MŚP w takich sektorach jak: opieka zdrowotna, produkcja, edukacja, żywność i napoje, przemysł kreatywny, turystyka. Dla firm zainteresowanych wdrażaniem tych technologii zostaną zorganizowane spotkania matchmakingowe.
Zaproszone są również wszelkie inne organizacje, takie jak organy rządowe, stowarzyszenia handlowe, duże i międzynarodowe firmy, uniwersytety oraz instytuty badawcze.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w seminarium Central European Startups Day, które odbędzie się 27 września 2018 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167.


ERA-MIN

Aktualizacja: Pierwszy konkurs w ramach ERA-NET ERA-MIN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2013 roku otwarto pierwszy, pilotażowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET ERA-MIN pt."Sustainable and responsible supply of primary resources".

Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:

A. Exploration;
B. Extraction;
C. Mine closure and rehabilitation;
D. Minerals processing;
E. Metallurgy.

Szczegółową definicję zakresu tematycznego wraz z opisem wymogów oraz procedury konkursowej zawiera dokumentacja konkursowa (dokument pt. "Call text").

Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR dysponuje budżetem w wysokości 400 000 €.

Konkurs przebiega jednoetapowo. Konsorcjum międzynarodowe składa wspólny wniosek w języku angielskim wyłącznie poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej ERA-MIN (http://www.era-min-eu.org ) do 27 czerwca 2013 roku (do godziny 17:00 CET).

Polskie jednostki, których wnioski znajdą się po międzynarodowej ocenie merytorycznej na liście wniosków rekomendowanych do finansowania, zostaną ponadto poproszone o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie w języku polskim. Wnioski krajowe zostaną skierowane pod obrady Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Projektów Międzynarodowych, który oceni projekt pod względem finansowym tj. pod względem adekwatności kosztów.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu pod adresem: http://www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call

ERA-MIN Transnational Call Office:
email: eramin@m2i.nl

Informacji w NCBR udziela:
Maria Bojanowska-Sot
Dział Zarządzania Programami
Sekcja INFOTECH
e-mail: maria.bojanowska@ncbr.gov.pl
kom.: + 48 515 061 549

 

Projekt ERA-MIN dotyczy nie-energetycznych surowców mineralnych uznanych za "strategiczne" bądź "krytyczne".

Projekt ma trwać cztery lata. Koordynowany jest przez CSRS (Centre National de la Recherche Scientifique, tj. Francuskie Centrum Badań Naukowych). Konsorcjum oficjalnie zainaugurowało w dniu 8 listopada 2011 w Brukseli i będzie stanowiło podstawę dla europejskiej sieci społeczności surowców mineralnych zwanej ENERC ((European non-energy mineral raw materials research community).

Nie-energetyczne surowce mineralne, takie jak selen, tytan, lit, oraz pierwiastki ziem rzadkich, itp., mają istotne znaczenie dla gospodarki europejskiej. Jednak te cenne zasoby, które są wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie, energetyce wiatrowej, fotowoltaice i przemyśle oświetleniowym, jak również w sektorze high-tech są zmonopolizowane głównie przez Chiny. Unia Europejska produkuje jedynie 3% w/w zasobów mineralnych. Zabezpieczenie dostaw stało się tak istotne, że skłoniło Komisję Europejską do utworzenia ERA-MIN w celu zorganizowania tego bardzo rozdrobnionego obszaru badań i zapewnienia, że jest on reprezentowany przez wiodące organizacje zajmujące się badaniami i innowacjami w Europie.

ERA-MIN składa się obecnie z 11 partnerów z 9 krajów: Francji (CNRS), Niemiec (BMBF, Jülich), Szwecji (VINNOVA, SGU), Holandii (M2i), Finlandii (TEKES), Hiszpanii,(CDTI), Portugalii (FCT), Polski (NCBiR) oraz Węgier (MBFH). Liczba partnerów ma wzrosnąć podczas trwania Projektu w celu utworzenia europejskiej sieci. Sieć ma zgromadzenie znacznej ilości ciał zajmujących się planowaniem i finansowaniem w celu opracowania ogólno europejskiej przestrzeni badań i innowacji dla nie energetycznych surowców mineralnych.

Projekt ERA-MIN został powołany, żeby:

- stać się forum dla społeczności naukowo- technicznej, w tym Platformy ETP SMR, oraz czołowych wykonawców sektora publicznego, podmiotów gospodarczych i przemysłowych zaangażowanych w wymianę i udostępnianie informacji w tak wielu krajach europejskich, jak to możliwe.
- think-tankiem planowania długofalowego
- wzorcem dla rządów państw członkowskich do dostosowania ich polityki i strategii w zgodzie z europejską wizją.
- narzędziem do wspierania międzyrządowej koordynacji i publiczno-prywatnego finansowania.

Projekt ERA-MIN zorganizowany jest wokół trzech głównych obszarów:

1. Zagadnienia przekrojowe
- Zdefiniowanie tzw. „krytyczności" dla surowców mineralnych oraz jej wskaźników, oceny cyklu życia, pomiaru konkurencji zagospodarowania przestrzennego, analiza i opis procesów przemysłowych i technologii, przepływów materiałowych i rynkowych oraz praktyki górniczej.
- Społeczna percepcja i akceptowalność
- Szkolenia

2. Zasoby naturalne (naziemne, morskie, wpływ na środowisko)
3. Zasoby wtórne (recykling) i zastępowanie

Więcej informacji:

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68693.htm

http://www2.cnrs.fr/en/1930.htm