Site menu:

Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Urzędem Dozoru Technicznego ma przyjemność zaprosić na darmowe spotkanie informacyjne "Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń technicznych zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE", które odbędzie się 22 marca 2018 r., w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego. Szkolenie adresowane jest przede wszystkiem do kadry zarządzającej, specjalistów technicznych, specjalistów do spraw jakości oraz osób zainteresowanych wdrożeniem europejskich zasad zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Sieć Enterprise Europe Network i IMBiGS serdecznie zapraszają do udziału w Misji Gospodarczej Firm Norweskich do Polski - wydarzeniu towarzyszącym XIX Targom Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, XXI Międzynarodowym Targom Energetyki i Elektrotechniki oraz XVI Targom Odnawialnych Źródeł Energii, które organizowane jest we współpracy z Targami Kielce S.A, Ambasadą Norwegii, Innovation Norway oraz Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

19 kwietnia w Bochum odbędzie się międzynarodowa konferencja połączona z warsztatami i spotkaniami B2B. Wydarzenie umożliwi transfer wiedzy między ekspertami technologicznymi, dostawcami usług i producentami, a także użytkownikami końcowymi. Celem jest stymulowanie rozwoju i wprowadzania do obrotu nowych produktów, usług i rozwiązań związanych z programem "Copernicus" w oparciu o odkrycia i doświadczenia z niemieckiej sieci technologicznej "CopServ" i ma na celu przekazanie cennego know-how technologicznego na poziomie europejskim w ramach sieci EEN.
Udział w wydarzeniu po rejestracji jest bezpłatny.


Finansowanie innowacji B+R - aktualności

Enterprise Europe Network Central Poland przekazuje aktualne informacje o dofinansowaniu działalności naukowo - badawczej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - materiały przygotowane na podstawie strony www.ncbir.pl

Narodowe Centrum Nauki - materiały przygotowane na podstawie strony www.ncn.gov.pl

Do 18 grudnia  konsorcja składające się w przedsiębiorstw i jednostek naukowych mogą składać wnioski w ma konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4: Projekty aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

15 marca 2017 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Działanie 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych - Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo - rozwojowej jednostek naukowych. Termin naboru wniosków: 31.03.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 1 lutego 2017 otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-MIN 2 (ERA-MIN 2 Joint Call 2017 - „Surowce dla zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej"). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców.

Działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowców (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) w Programie Horyzont 2020 (sierpień 2016)

II konkurs w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO" BIOSTRATEG - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Uruchomienie konkursu - czerwiec 2015.

BIOSTRATEG - PLANOWANY TERMIN NABORU V, VI, VII 2015
Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie.
WNIOSKODAWCY
- Konsorcja naukowe.


DEMONSTRATOR - PLANOWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW V, VI, VII 2015
Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia będzie wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.
WNIOSKODAWCY
- Konsorcjum naukowe z udziałem przedsiębiorcy;
- Przedsiębiorca;
- Organizacja badawcza w formie prawnej spółki kapitałowej lub spółki komandytowo - akcyjnej, której udziałowcami są co najmniej jedna publiczna organizacja badawcza i co najmniej jeden przedsiębiorca.


WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z GDDKiA - RID - Uruchomienie naboru wniosków nastąpi w lutym 2015 r.
Podstawowym celem Przedsięwzięcia jest zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowywanie optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce.
WNIOSKODAWCY
- Jednostki naukowe;
- Konsorcja naukowe, w skład których wchodzą wyłącznie jednostki naukowe.

 

______________________________________________________________________

2014

12.09.2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs BIOSTRATEG  - „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo". Termin naboru wniosków 14.08. - 13.10.2014.

15.07.2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych. Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R będzie prowadzony od 9 sierpnia 2014 r. (od godz. 8.00) do 8 września 2014 r.

16.05.2014

Program Komisji Europejskiej finansujący współpracę badawczą między Europą a Chinami. Program zakłada wzrost mobilności naukowców z UE, a w ramach współpracy głównym celem są wizyty badawcze europejskich naukowców w Chinach. Termin składania wniosków (faza 1) - 23 maja 2014.

15.05. 2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach: neuroscience, renewable energy, environment (water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations), materials science and engineering. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2014 r.

31.04. 2014

Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program wspiera projekty z sektora prywatnego nakierowane na przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a następnie na wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych.

17.12.2013

Program Badań Stosowanych: termin naboru wniosków - 18.12.2013 - 31.01.2014

13.12.2013

Inicjatywa EUREKA - zdecentralizowana sieć 39 państw europejskich oraz Unii Europejskiej powołanej w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

26.08.2013

Program Patent Plus Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem mającym na celu wsparcie finansowe naukowców, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską oraz międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
Planowany termin naboru: 09-10.2013

19.07.2013

Konkurs HARMONIA 5 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.
Termin naboru wniosków: do 16 września 2013

15.07.2013

Konkurs MAESTRO 5 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowców.
Termin naboru wniosków: do 16 września 2013

01.07.2013

INNOLOT
Innowacyjne Lotnictwo - Finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego.
Planowany termin 2 naboru: I kwartał 2014

 

22.06.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 16. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1,3 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET eu@aif-ftk-gmbh.de. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 27 września 2013 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem www.cornet-era.net.

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela pani Joanna Makocka, tel. +48 519 684 989
e-mail: joanna.makocka@ncbr.gov.pl

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,2199,16-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

28.06.2013

Narodowe Centrum Nauki zaprasza doświadczonych naukowców, uczonych realizujący projekty w ramach współpracy międzynarodowej oraz badaczy, którzy otrzymali stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat do wzięcia udziału w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3. Centrum na ich realizacje przeznaczyło łącznie 150 mln zł.
Zgłoszenia można przesyłać do 16 września 2013 r.

 

MAESTRO 5 to konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W warunkach konkursu utrzymany został obowiązek zatrudnienia w projekcie przynajmniej jednego naukowca ze stopniem doktora oraz zaangażowania przynajmniej jednego doktoranta.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-14-06-2013


HARMONIA 5 dotyczy projektów międzynarodowych i jest skierowany do naukowców, którzy zaplanowali podjęcie współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. Jednym z warunków konkursowych jest zawiązanie lub kontynuacja międzyinstytucjonalnej współpracy międzynarodowej. Kosztorys projektu nie może przekraczać 2 mln zł.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-14-06-2013


W ramach konkursu SONATA BIS 3 naukowcy mogą otrzymać finansowanie na realizację projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. W konkursie mogą brać udział badacze posiadający stopień lub tytuł naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku. Zespół badaczy musi składać się z osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego (wymóg ten nie dotyczy kierownika projektu).
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis-14-06-2013

 

27.06.2013

Program Badań Stosowanych
Termin naboru wniosków - 09. - 10. 2013

Nauki objęte programem:
- Nauki chemiczne
- Geologia, górnictwo i budownictwo
- Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
- Energetyka i elektrotechnika
- Materiały i technologie materiałowe
- Mechanika i transport
- Nauki medyczne i farmaceutyczne
- Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne
- Interdyscyplinarny

Więcej informacji...

21.06.2013

NCBiR ogłasza konkurs w ramach Programu INNOTECH.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 do 30 lipca 2013.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej oraz działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia. Wyniki muszą zostać wdrożone nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu.

Wnioskodawcami mogą być konsorcja naukowe (warunek - zaangażowanie co najmniej jednego przedsiębiorcy) oraz centra naukowo-przemysłowe.

W związku z prowadzeniem badań wspólnie przez jednostkę naukową i przedsiębiorcę zwracamy szczególną uwagę na zagadnienie podziału praw własności intelektualnej lub praw dostępu do innych rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektów - w załączeniu informacja dot. podziału praw własności intelektualnej oraz Rozporządzenie MNiSW dot. udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBiR (Rozdz. 2).

Jednocześnie informujemy, iż ogłoszony konkurs jest ostatnim w ramach programu.

Załączniki:

Opis ścieżki IN-TECH

Opis ścieżki HI-TECH

Więcej dokumentów: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innotech/aktualnosci/art,2126,dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-oglasza-iii-konkurs-programu-innotech.html


10.06.2013

BRIdge VC to nowy program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka (VC) już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez kooperację podmiotów polskich i zagranicznych.

Program będzie składał się z dwóch komponentów: komponentu inwestycyjnego oraz komponentu doradczego.

Profil branżowy:
1. Nauki przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu
2. Nauki inżynieryjne i techniczne

26 listopada 2012 r. uruchomiony został nabór ofert na wspólną realizację przedsięwzięcia BRIdge VC (Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych). Aktualnie NCBR negocjuje z 4 podmiotami. Z każdą parą funduszy inwestycyjnych podpisane zostanie porozumienie na wspólną realizację BRIdge VC, o wartości 210 milionów złotych, z czego 110 milionów złotych przeznaczy NCBR, natomiast 100 milionów złotych zapewnią fundusze. Środki te przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji w projektach z sektora B+R.
Łączna wartość programu BRIdge VC (z uwzględnieniem budżetu komponentu doradczego) wyniesie 420 milionów złotych.

Zakładane jest, że nabór projektów inwestycyjnych w ramach BRIdge VC zostanie uruchomiony jesienią br.

W ramach komponentu inwestycyjnego, na podstawie umowy i współdziałaniu NCBiR i funduszy VC finansowane będą projekty B+R (projekty inwestycyjne). Każdy projekt inwestycyjny będzie realizowany przez spółkę spin-off, której udziałowcami będą fundusze VC oraz wynalazcy i/lub jednostki naukowe będące współwłaścicielami praw.

Cykl zycia projektów inwestycyjnych będzie się składać z trzech faz (odpowiadających różnym poziomom dojrzałosci projektu):
a) faza pre-inkubacji;
b) faza inkubacji;
c) faza post-inkubacji / akceleracji.

Kazdy projekt inwestycyjny obejmowany finansowaniem w ramach umowy o współdziałaniu NCBiR i funduszy VC będzie kwalifikowany do jednej z ww. faz.

Projekty inwestycyjne będą selekcjonowane przez komitet inwestycyjny złożony z przedstawicieli funduszy VC i NCBiR, a wynik oceny będzie decydował, czy projekt zostanie zakwalifikowany do kolejnej fazy (do kolejnej rundy finansowania). Struktura finansowania będzie różna w poszczególnych fazach. Szczegółowy opis znajduje się w załączonych założeniach programu.

W ramach komponentu doradczego przedsięwzięcia będą świadczone na rzecz PJB usługi doradztwa w zakresie komercjalizacji B+R.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/bridge-vc/


4.06.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach Działania 2.3, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które
przyczynią się realizacji celu Działania 2.3, jakim jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych)
• uczelnie,
• jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe),
• Centra Komputerów Dużej Mocy,
• spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku


W ramach Działania 2.3 POIG dofinansowanie wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 85 proc. stanowią środki UE, a 15 proc. to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego Projektu nie została ustalona.
Maksymalna wartość projektu dofinansowanego w ramach Działania 2.3 nie może przekroczyć 50 mln euro.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2013 r. dla Działania 2.3 wynosi: 92 482 212 euro (382 034 768 zł), w tym:

a) 20 proc. alokacji przewidzianej na konkurs -18 496 422 euro (76 406 954 zł) przeznaczone zostanie dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu poniżej 15 mln zł,

b) 80 proc. alokacji przewidzianej na konkurs -73 985 770 euro (305 627 814 zł) przeznaczone zostanie dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu stanowiących co najmniej 15 mln zł.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie internetowej http://62.129.249.242/konkurs23/ w terminie do 21 czerwca 2013 r., a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

Dokumentacja aplikacyjna w wersji papierowej powinna zostać przesłana listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczona osobiście do siedziby IP w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, opatrzonej sformułowaniem „Konkurs 2.3/1/2013/POIG", zawierającej pełną nazwę Wnioskodawcy i adres siedziby.


Więcej informacji i dokumentacja konkursu: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-23-2013/

 

06.05.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2013 roku otwarto pierwszy, pilotażowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET ERA-MIN pt."Sustainable and responsible supply of primary resources".

Więcej...

 

25.09.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza konkurs główny tzw. ‘core call' na projekty polsko-norweskie.


1. Obszary tematyczne objęte konkursem:

• Ochrona środowiska
• Zmiany klimatyczne, w tym badania polarne
• Zdrowie
• Nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju
• Równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

• Organizacje badawcze - zgodnie z definicją określoną w Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01).

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1541,konkurs-na-projekty-polsko-norweskie-otwarty.html

Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie https://osf.opi.org.pl. Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) w dniu 30 listopada 2012 r.

Do złożenia wniosku w systemie jest upoważniony jedynie Promotor projektu.

Wnioski przesłane na adres Operatora Programu w wersji papierowej, na nośnikach elektronicznych (płyta CD-ROM, dyskietka), e-mailem bądź faksem, nie będą formalnie uznane jako złożone w przedmiotowym konkursie.

Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod adresem: www.ncbr.gov.pl/en/norwaygrants (strona w języku angielskim)

 

4.09.2012

10 lipca 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła 52 konkursy 7. Programu Ramowego.
Budżet w wysokości 8,1 miliarda euro przeznaczony jest na badania i innowacje prowadzące do pobudzenia wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania wyzwań społecznych. Uczestnikami mogą być jednostki posiadające osobowość prawną oraz indywidualni
naukowcy (szczegóły określono w dokumentach poszczególnych konkursów) ze wszystkich państw członkowskich, stowarzyszonych z 7PR oraz innych krajów (trzecich).

Link do aktualnych wezwań: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls

Zamieszczamy opis wybranych wezwań NMP oraz streszczenie dokumentu programowego NMP wprowadzającego do przyszłych konkursów.

8.08.2012

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wzięciem udziału w Europejskim Partnerstwie Innowacji w dziedzinie surowców. Termin zgłoszeń to 28 września 2012.

-> Tłumaczenie zaproszenia

21.06.2012

18 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków w konkursie na rozszerzenie oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, świadczonych przez instytucje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wraz z partnerami. Konkurs odbywa się w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Link do ogłoszenia: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/27579

Termin składania wniosków: 18 lipca.

Wsparcie przeznaczone jest na realizację działań podejmowanych w wymiarze ponadregionalnym (na obszarze co najmniej dwóch województw) lub krajowym, w ramach następujących obszarów wsparcia:
1) Działania na rzecz wspierania przemysłów kreatywnych.
2) Działania na rzecz wypracowania modelu współpracy pomiędzy organizacjami otoczenia biznesu, podmiotami sektora prywatnego i publicznego, działającymi na rzecz promowania postaw przedsiębiorczych i rozwoju przedsiębiorczości, w tym poprzez kreowanie i rozwój produktów sieciowych.
3) Wykorzystanie mentoringu / intermentoringu / coachingu w rozwoju przedsiębiorczości.

Wsparciem objęte zostaną wyłącznie inicjatywy realizowane przez podmioty zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości, działające w partnerstwie, którego skład musi obejmować minimum następujących partnerów:

Partner 1 - pełniący rolę Lidera (Wnioskodawcy) - zaliczany zgodnie § 23a ust.1 rozporządzenia POKL do jednej z wymienionych poniżej kategorii:

Lider (Wnioskodawca) jest stroną umowy o udzielenie wsparcia, która przyjmuje na siebie pełną prawną i finansową odpowiedzialność za realizację umowy.

Partner 2 - Jednostka Samorządu Terytorialnego (min. 1 JST) albo związek jednostek samorządu terytorialnego (min. 1 związek),

Partner 3 - pełniący rolę organizacji reprezentującej odbiorców wsparcia - min. 1 podmiot, zaliczany zgodnie z § 23a ust.2 rozporządzenia POKL do jednej z wymienionych poniżej kategorii:

Wytyczne dla wnioskodawców: http://pokl.parp.gov.pl/files/74/150/224/335/567/13829.pdf

Regulamin: http://pokl.parp.gov.pl/files/74/150/224/335/567/13847.pdf

Pytania dotyczące konkursu należy kierować wyłącznie pod adres e-mail: fgi@parp.gov.pl najpóźniej do 11 lipca 2011 r. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej PARP.

Pełna dokumentacja konkursowa: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/27580


18.05.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pragnie poinformować o otwarciu 14. konkursu na projekty w ramach międzynarodowej Inicjatywy CORNET. Wnioski w konkursie można składać do 28 września 2012 r. Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. W ramach CORNET regularnie ogłaszane są konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej.

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Projekty realizowane w ramach Inicjatywy CORNET mają charakter międzynarodowy. Konsorcjum projektu międzynarodowego powinno składać się minimum z 2 zrzeszeń z 2 państw biorących udział w konkursie. Kraje, które zadeklarowały uczestnictwo w bieżącym konkursie CORNET to Austria, Belgia (Walonia i Flandria), Holandia, Niemcy i Czechy.

O dofinansowanie udzielane przez NCBR w ramach projektów Inicjatywy CORNET, mogą ubiegać się polskie zrzeszenia branżowe (takie jak izby gospodarcze, klastry, itp.), które spełniają warunki określone w krajowych zasadach finansowania. W projektach CORNET biorą również udział wskazane przez zrzeszenia jednostki naukowe pełniące rolę wykonawcy badań.

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach CORNET wynosi:
- do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową
- do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie

NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1,3 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Wzór wniosku krajowego oraz zasady uczestnictwa w konkursie znaleźć można pod adresem http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,1347,14-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny będzie wkrótce pod adresem www.cornet-era.net, w zakładce Calls for Proposals, Fourteenth Call (http://www.cornet-era.net/index.php?seite=introduction_14&navigation=5895&kanal=html)


25.04.2012

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie "Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem Projektu jest stworzenie polskim Uczelniom, Instytutom naukowym, Stowarzyszeniom i towarzystwom naukowym warunków do generowania dochodów z tytułu działalności wydawniczej, co powinno przyczynić się do większej aktywności naukowej oraz szerszej popularyzacji wyników prowadzonych badań w skali kraju i za granicą.

Deklaracja uczestnictwa, folder i więcej informacji: http://ebook-wse.pl/

Platforma ePNP od stycznia 2011 roku działa pod adresem http://epnp.pl

 

13.04. 2012

Planowany nabór w ramach Działania 1.2 „Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka.

Celem Działania jest zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe. Obecnie obserwuje się brak związków pomiędzy przedsiębiorcami, a sferą nauki. Poprzez to Działanie zamierza się podnieść innowacyjność przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby przez jednostki naukowe.

Więcej informacji:
http://rpo.mazowia.eu/nabory-wnioskow/informacja-dotyczaca-planowanego-naboru-w-ramach-dzialania-1-2-budowa-sieci-wspolpracy-nauka-gospodarka-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2007-2013a.html

 

04.04.2012

2 kwietnia 2012 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych."

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP dostępnego na stronie internetowej (Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 16 kwietnia 2012 r.) w terminie: od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r., a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

W ramach Działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/aktualnosci/art,1275,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-1-4-wsparcie-projektow-celowych-poig.html

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, dokumenty wymagane (dodatkowo) w przypadku realizacji projektu partnerskiego, dokumenty dodatkowe oraz dokumenty do umowy i dokumenty podstawowe znajdują się na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-14-2012/