Site menu:Aktualności

Ambasada Słowenii w Polsce wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w Słoweńsko-Polskiej konferencji biznesowej w dziedzinie przemysłu spożywczego i winiarskiego, która odbędzie się 24 października 2017 w hotelu Mercure Grand Hotel w Warszawie od godz. 9:00

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w debacie pt. „BREXIT - szanse i zagrożenia dla polskiego eksportu", która jest zaplanowana na 17 października 2017 r. o godz. 10.00 w Toruńskim Parku Technologicznym przy ulicy Włocławskiej 167.

Spotkanie otwierające cykl „Nanotechnology & Advanced Materials Brokerage Event 2017" odbędzie się 16 listopada 2017 w Monachium. Przygotowywane jest wspólnie przez Krajowe Punkty Kontaktowe Programów Badawczych UE z tych trzech krajów oraz sieć Enterprise Europe Network. Dla uczestników z Polski dysponujemy jeszcze gwarantowaną pulą miejsc, którą można wykorzystać do 10 października b.r.


Horyzont 2020

30 listopada 2011 r. w Brukseli Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie. Ogłoszono warty 80 mld Euro program o nazwie „Horyzont 2020” dot. inwestowania w badania naukowe i innowacje.

Komisarz Androulla Vassiliou przedstawiła strategiczny plan innowacji dotyczący Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), na który przeznaczono 2,8 mld Euro z w/w programu. Równocześnie wiceprzewodniczący Antonio Tajani zapowiedział wprowadzenie programu uzupełniającego, którego budżet wyniesie 2,5 mld Euro. Jego celem będzie zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Programy będą realizowane w latach 2014-2020 r.

Unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn przedstawiając założenia programu „Horyzont 2020”,stwierdziła, iż „w tak radykalnie zmienionych warunkach gospodarczych potrzebujemy nowej koncepcji europejskich badań naukowych i innowacji. Program „Horyzont 2020” ma za cel zapewnić bezpośredni bodziec dla gospodarki, oraz bazę naukowo-techniczną i konkurencyjność przemysłu na przyszłość, dzięki czemu nasze społeczeństwo będzie funkcjonowało w bardziej inteligentny i zrównoważony sposób, sprzyjający również włączeniu społecznemu.”

„Horyzont 2020” stanowi pierwszą inicjatywę skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Jednocześnie w programie znacząco ograniczono formalności, upraszczając przepisy i procedury, aby przyciągnąć większą liczbę wybitnych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Środki programu „Horyzont 2020” zostaną przeznaczone na trzy zasadnicze cele. Po pierwsze, program ma wspierać czołową pozycję UE w nauce dzięki budżetowi w wysokości 24,6 mld Euro (obejmującemu 77-proc. zwiększenie środków na rzecz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, która osiąga doskonałe wyniki). Po drugie, program zakłada zapewnienie europejskim przedsiębiorcom wiodącej pozycji w zakresie innowacji przemysłowych, na co przeznaczono 17,9 mld Euro. Obejmuje to znaczącą inwestycję w wysokości 13,7 mld Euro w najważniejsze technologie, a także lepszy dostęp do kapitału oraz wsparcie dla MŚP. Po trzecie, 31,7 mld Euro przeznaczono na ważne kwestie dotyczące wszystkich Europejczyków, które podzielono na sześć głównych zagadnień: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan; bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka ekologiczna; bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia; inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport; działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami; integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.

Program „Horyzont 2020” będzie ponadto wspierał współpracę międzynarodową, aby poprawić wyniki i zwiększyć atrakcyjność UE w dziedzinie badań naukowych, wspólnie rozwiązywać problemy globalne oraz wspierać politykę zewnętrzną UE.

Wspólne Centrum Badawcze (JRC), będące wewnętrzną służbą naukową Komisji Europejskiej, będzie nadal zapewniać wsparcie naukowo-techniczne niezbędne do kształtowania polityki UE we wszystkich dziedzinach – od środowiska, rolnictwa i rybołówstwa po nanotechnologię i bezpieczeństwo jądrowe.

Aby do 2014 r. zakończyć tworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, stanowiącej rzeczywisty wspólny rynek wiedzy, badań naukowych i innowacji, program „Horyzont 2020” zostanie uzupełniony dodatkowymi środkami (IP/11/1025, MEMO/11/597).

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/11/848; Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw: IP/11/1476 oraz MEMO/11/852; Europejski Instytut Innowacji i Technologii: IP/11/1479 oraz MEMO/11/851

Program „Horyzont 2020”: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

Unia innowacji: http://ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

Agenda cyfrowa: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji: http://ec.europa.eu/cip/index_pl.htm

Strona internetowa EIT: http://eit.europa.eu