Site menu:
Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoski Klaster Przemysłowy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej B2B (Brokerage Event), towarzyszącej trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się w terminie 12-14 marca 2019 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, ul. Gdańska 187 w Bydgoszczy.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram przeprowadzania konkursów w 2019 r., w tym UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Harmonogram dostępny jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-20-harmonogram-konkursow-2019

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.


Horyzont 2020

30 listopada 2011 r. w Brukseli Komisja Europejska przedstawi??a pakiet ??rodk??w na rzecz rozwoju bada?? naukowych, innowacji i konkurencyjno??ci w Europie. Og??oszono warty 80 mld Euro program o nazwie ?Horyzont 2020? dot. inwestowania w badania naukowe i innowacje.

Komisarz Androulla Vassiliou przedstawi??a strategiczny plan innowacji dotycz?cy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), na kt??ry przeznaczono 2,8 mld Euro z w/w programu. R??wnocze??nie wiceprzewodnicz?cy Antonio Tajani zapowiedzia?? wprowadzenie programu uzupe??niaj?cego, kt??rego bud??et wyniesie 2,5 mld Euro. Jego celem b?dzie zwi?kszenie konkurencyjno??ci i innowacyjno??ci w ma??ych i ??rednich przedsi?biorstwach (M?P). Programy b?d? realizowane w latach 2014-2020 r.

Unijna komisarz ds. bada??, innowacji i nauki, M??ire Geoghegan-Quinn przedstawiaj?c za??o??enia programu ?Horyzont 2020?,stwierdzi??a, i?? ?w tak radykalnie zmienionych warunkach gospodarczych potrzebujemy nowej koncepcji europejskich bada?? naukowych i innowacji. Program ?Horyzont 2020? ma za cel zapewni? bezpo??redni bodziec dla gospodarki, oraz baz? naukowo-techniczn? i konkurencyjno??? przemys??u na przysz??o???, dzi?ki czemu nasze spo??ecze??stwo b?dzie funkcjonowa??o w bardziej inteligentny i zr??wnowa??ony spos??b, sprzyjaj?cy r??wnie?? w???czeniu spo??ecznemu.?

?Horyzont 2020? stanowi pierwsz? inicjatyw? skupiaj?c? w jednym programie wszystkie unijne ??rodki finansowania bada?? naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekszta??cania odkry? naukowych w innowacyjne produkty i us??ugi, kt??re otworz? nowe mo??liwo??ci dla przedsi?biorstw i poprawi? jako??? ??ycia. Jednocze??nie w programie znacz?co ograniczono formalno??ci, upraszczaj?c przepisy i procedury, aby przyci?gn?? wi?ksz? liczb? wybitnych naukowc??w i innowacyjnych przedsi?biorstw.

?rodki programu ?Horyzont 2020? zostan? przeznaczone na trzy zasadnicze cele. Po pierwsze, program ma wspiera? czo??ow? pozycj? UE w nauce dzi?ki bud??etowi w wysoko??ci 24,6 mld Euro (obejmuj?cemu 77-proc. zwi?kszenie ??rodk??w na rzecz Europejskiej Rady ds. Bada?? Naukowych, kt??ra osi?ga doskona??e wyniki). Po drugie, program zak??ada zapewnienie europejskim przedsi?biorcom wiod?cej pozycji w zakresie innowacji przemys??owych, na co przeznaczono 17,9 mld Euro. Obejmuje to znacz?c? inwestycj? w wysoko??ci 13,7 mld Euro w najwa??niejsze technologie, a tak??e lepszy dost?p do kapita??u oraz wsparcie dla M?P. Po trzecie, 31,7 mld Euro przeznaczono na wa??ne kwestie dotycz?ce wszystkich Europejczyk??w, kt??re podzielono na sze??? g????wnych zagadnie??: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan; bezpiecze??stwo ??ywno??ciowe, zr??wnowa??one rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka ekologiczna; bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia; inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport; dzia??ania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami; integracyjne, innowacyjne i bezpieczne spo??ecze??stwa.

Program ?Horyzont 2020? b?dzie ponadto wspiera?? wsp????prac? mi?dzynarodow?, aby poprawi? wyniki i zwi?kszy? atrakcyjno??? UE w dziedzinie bada?? naukowych, wsp??lnie rozwi?zywa? problemy globalne oraz wspiera? polityk? zewn?trzn? UE.

Wsp??lne Centrum Badawcze (JRC), b?d?ce wewn?trzn? s??u??b? naukow? Komisji Europejskiej, b?dzie nadal zapewnia? wsparcie naukowo-techniczne niezb?dne do kszta??towania polityki UE we wszystkich dziedzinach ?? od ??rodowiska, rolnictwa i rybo????wstwa po nanotechnologi? i bezpiecze??stwo j?drowe.

Aby do 2014 r. zako??czy? tworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, stanowi?cej rzeczywisty wsp??lny rynek wiedzy, bada?? naukowych i innowacji, program ?Horyzont 2020? zostanie uzupe??niony dodatkowymi ??rodkami (IP/11/1025, MEMO/11/597).

Wi?cej informacji na ten temat znajduje si? w dokumencie MEMO/11/848; Program na rzecz konkurencyjno??ci przedsi?biorstw i na rzecz ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw: IP/11/1476 oraz MEMO/11/852; Europejski Instytut Innowacji i Technologii: IP/11/1479 oraz MEMO/11/851

Program ?Horyzont 2020?: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

Unia innowacji: http://ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

Agenda cyfrowa: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Program ramowy na rzecz konkurencyjno??ci i innowacji: http://ec.europa.eu/cip/index_pl.htm

Strona internetowa EIT: http://eit.europa.eu