Site menu:Aktualności

Celem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Pracownicy i osoby współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 października 2018 roku w Aviator Hotel, ul. Malczewskiego 18, w Radomiu. W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm. Będzie również można skorzystać z konsultacji u przedstawicielki naszego ośrodka Enterprise Europe Network.

Sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Siecią Naukowo-Innowacyjną, BEIS, Innovate UK oraz brytyjskimi, niemieckimi i polskimi Krajowymi Punktami Kontaktowymi (KPK) zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu brokerskim dotyczącym nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, produkcji i przetwarzania. Wydarzenie jest otwarte dla MŚP, większych firm i organizacji badawczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i całej Europie.


Pazdziernik2017

Holenderska firma poszukuje producenta wysokiej jako??ci zabawek drewnianych (FSC) BRNL20170929001

Holenderskie M?P, kt??ry projektuje i sprzedaje wyroby drewniane i tekstylne poszukuje partnera do produkcji wysokiej klasy zabawek. Partner powinien u??ywa? drewna litego FSC (d?b, klon, maho??, orzech) i mie? mo??liwo??? obs??ugi ca??ego procesu produkcji od zakupu drewna po pakowanie i etykietowanie gotowego produktu. Projekt zabawek i opakowa?? b?dzie dostarczony przez holendersk? firm?.

Firma oferuje umow? produkcyjn? producentowi, kt??ry chcia??by zacz?? od ma??ej ilo??ci zabawek i zwi?kszy? produkcj?, kiedy sprzeda?? si? rozpocznie.

 

Szwedzki w??a??ciciel marki dla niemowl?t szuka europejskiego producenta butelek ze szk??a borokrzemowego BRSE20170920001

Szwedzka firma zajmuj?ca si? produkcj? bezpiecznych produkt??w dla dzieci poszukuje europejskiego producenta butelek dla niemowl?t. Butelki powinny by? wykonane z lekkiego szk??a borokrzemowego, zgodnie z europejsk? norm? EN 14350, w trzech r????nych wielko??ciach: 150 ml, 240 ml i 300 ml.


Greckie M?P poszukuje dostawcy system??w czujnik??w do wykorzystania w platformie do identyfikacji wolnej przestrzeni dla jacht??w na przystaniach TRGR20170920001

Greckie M?P opracowa??o platform? IT pomagaj?c? jachtom w interakcjach z przystani?. W tym samym czasie, platforma mo??e by? ??r??d??em informacji o dost?pno??ci przestrzeni dokowania dla jednostek p??ywaj?cych. Firma poszukuje nowego systemu czujnik??w, dowolnej dost?pnej technologii lub ich kombinacji, kt??ry mo??e dostarczy? informacji o dost?pnej powierzchni, wysoko??ci i jako??ci wody.

Firma szuka partner??w zajmuj?cych si? integracj? system??w czujnikowych, zdolnych do przedstawienia odpowiedniego rozwi?zania dostosowanego do konkretnych zastosowa?? na podstawie umowy handlowej ze wsparciem technicznym. Partner powinien by? w stanie zapewni? obs??ug? techniczn? i serwisow? r??wnie?? po instalacji rozwi?zania.


Hiszpa??ska firma poszukuje partner??w z bran??y ICT do projektu B+R w ramach EUREKA dotycz?cym platformy "Try and Buy IT" RDES20170918001

Hiszpa??ska du??a firma poszukuje partner??w do projektu w ramach inicjatywy EUREKA dotycz?cym platformy "Try and Buy IT", kt??ra ma na celu zdefiniowanie nowej otwartej architektury oraz wsp??lnych ram i us??ug z elastycznym modelem biznesowym, kt??ry zaspokoi potrzeby rynku mody. Projekt ma zaprezentowa? nowatorski model interakcji z klientem o nowych mo??liwo??ciach (AR, VR), gdzie klient jest uczestnikiem procesu projektowania nowych produkt??w.

Firma poszukuje partnera z obszaru ICT specjalizuj?cego si? w projektowaniu odzie??y 3D i / lub maszyn do ci?cia na ???danie, kt??ry b?dzie wykonywa? prace nad zeskanowanymi ubraniami 3D i obliczaniem oraz wizualnym dostosowaniem odpowiedniego rozmiaru dla ka??dego klienta.

Projekty sieciowe EUREKA to mi?dzynarodowe innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe zorientowane na rynek, wspierane przez administracje publiczne i agencje finansowania publicznego, kt??re reprezentuj? EUREKA w ka??dym z pa??stw cz??onkowskich. Polskie biuro EUREKA funkcjonuje w Dziale Zarz?dzania Programami Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju.
http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-projects