Site menu:
Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoski Klaster Przemysłowy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej B2B (Brokerage Event), towarzyszącej trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się w terminie 12-14 marca 2019 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, ul. Gdańska 187 w Bydgoszczy.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram przeprowadzania konkursów w 2019 r., w tym UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Harmonogram dostępny jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-20-harmonogram-konkursow-2019

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.


Pazdziernik2017

Holenderska firma poszukuje producenta wysokiej jako??ci zabawek drewnianych (FSC) BRNL20170929001

Holenderskie M?P, kt??ry projektuje i sprzedaje wyroby drewniane i tekstylne poszukuje partnera do produkcji wysokiej klasy zabawek. Partner powinien u??ywa? drewna litego FSC (d?b, klon, maho??, orzech) i mie? mo??liwo??? obs??ugi ca??ego procesu produkcji od zakupu drewna po pakowanie i etykietowanie gotowego produktu. Projekt zabawek i opakowa?? b?dzie dostarczony przez holendersk? firm?.

Firma oferuje umow? produkcyjn? producentowi, kt??ry chcia??by zacz?? od ma??ej ilo??ci zabawek i zwi?kszy? produkcj?, kiedy sprzeda?? si? rozpocznie.

 

Szwedzki w??a??ciciel marki dla niemowl?t szuka europejskiego producenta butelek ze szk??a borokrzemowego BRSE20170920001

Szwedzka firma zajmuj?ca si? produkcj? bezpiecznych produkt??w dla dzieci poszukuje europejskiego producenta butelek dla niemowl?t. Butelki powinny by? wykonane z lekkiego szk??a borokrzemowego, zgodnie z europejsk? norm? EN 14350, w trzech r????nych wielko??ciach: 150 ml, 240 ml i 300 ml.


Greckie M?P poszukuje dostawcy system??w czujnik??w do wykorzystania w platformie do identyfikacji wolnej przestrzeni dla jacht??w na przystaniach TRGR20170920001

Greckie M?P opracowa??o platform? IT pomagaj?c? jachtom w interakcjach z przystani?. W tym samym czasie, platforma mo??e by? ??r??d??em informacji o dost?pno??ci przestrzeni dokowania dla jednostek p??ywaj?cych. Firma poszukuje nowego systemu czujnik??w, dowolnej dost?pnej technologii lub ich kombinacji, kt??ry mo??e dostarczy? informacji o dost?pnej powierzchni, wysoko??ci i jako??ci wody.

Firma szuka partner??w zajmuj?cych si? integracj? system??w czujnikowych, zdolnych do przedstawienia odpowiedniego rozwi?zania dostosowanego do konkretnych zastosowa?? na podstawie umowy handlowej ze wsparciem technicznym. Partner powinien by? w stanie zapewni? obs??ug? techniczn? i serwisow? r??wnie?? po instalacji rozwi?zania.


Hiszpa??ska firma poszukuje partner??w z bran??y ICT do projektu B+R w ramach EUREKA dotycz?cym platformy "Try and Buy IT" RDES20170918001

Hiszpa??ska du??a firma poszukuje partner??w do projektu w ramach inicjatywy EUREKA dotycz?cym platformy "Try and Buy IT", kt??ra ma na celu zdefiniowanie nowej otwartej architektury oraz wsp??lnych ram i us??ug z elastycznym modelem biznesowym, kt??ry zaspokoi potrzeby rynku mody. Projekt ma zaprezentowa? nowatorski model interakcji z klientem o nowych mo??liwo??ciach (AR, VR), gdzie klient jest uczestnikiem procesu projektowania nowych produkt??w.

Firma poszukuje partnera z obszaru ICT specjalizuj?cego si? w projektowaniu odzie??y 3D i / lub maszyn do ci?cia na ???danie, kt??ry b?dzie wykonywa? prace nad zeskanowanymi ubraniami 3D i obliczaniem oraz wizualnym dostosowaniem odpowiedniego rozmiaru dla ka??dego klienta.

Projekty sieciowe EUREKA to mi?dzynarodowe innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe zorientowane na rynek, wspierane przez administracje publiczne i agencje finansowania publicznego, kt??re reprezentuj? EUREKA w ka??dym z pa??stw cz??onkowskich. Polskie biuro EUREKA funkcjonuje w Dziale Zarz?dzania Programami Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju.
http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-projects