Site menu:

Aktualności

Ośrodki Enterprise Europe Network zapraszają  do udziału w spotkaniach kooperacyjnych na targach INNOTRANS, które odbędą się w dniach 18-21 września 2018 r. w Berlinie. InnoTrans Business Days przeznaczone są dla firm i innych podmiotów działających w branży transportu i logistyki, technologii i infrastruktury kolejowej, zarządzania ruchem, intermodalnej mobilności pasażerów i towarów, innowacyjnych komponentów, pojazdów i inteligentnych systemów transportowych i in. Indywidualne, specjalnie aranżowane spotkania stwarzają wyjątkową możliwość do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Polskie startupy reprezentujące sektor ICT będą mogły skorzystać z promocji na polskim stoisku podczas najbliższej edycji DLD Digital Conference (część DLD Innovation Festival) w Tel Awiwie. Impreza odbywa się w dniach 5-6 września 2018 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania ze stoiska narodowego organizowanego podczas TechCrunch Disrupt w San Francisco, jednego z największych na świecie wydarzeń dedykowanych startupom i innowacyjnym technologiom, w dniach 5-7 września br.


Finansowanie innowacji dla MŚP - aktualnościKlienci Enterprise Europe Network Central Poland mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu informacji na temat przygotowania, finansowania i wdrażania nowych procesów, produktów, technologii i metod organizacji w przedsiębiorstwach. Dysponujemy informacjami o projektach i instytucjach wspierających wprowadzanie innowacji. W kwestiach związanych z ochroną własności intelektualnej w programach badawczych UE i międzynarodowym transferze technologii współpracujemy z IPR Helpdesk. Usługi doradcze z zakresu przygotowania wniosków o wsparcie z tych środków obejmują ocenę możliwości uzyskania pomocy finansowej oraz wybór programu pomocowego odpowiedniego dla profilu działalności zainteresowanego klienta.


Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące wybranych źródeł finansowania działalności innowacyjnej dla MŚP.


Konkurs 9/1.2/2017 Program sektorowy: IUSER
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

Program sektorowy IUSER ma na celu zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami elementami energetyki rozsianej (IUSER) w perspektywie roku 2023.
Termin naboru wniosków upływa 21 maja 2018 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego
Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne

Nabór wniosków: 18.09. 2017 - 18.12.2017


Konkurs 6/1.2/2017 Program sektorowy: PBSE
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Nabór wniosków: 2.10. - 1.12.2017 (NCBR)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020,
Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP"

Nabór wniosków: od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek" PARP
Nabór wniosków: od 13 marca do 26 kwietnia 2017.


RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
Termin naboru: 30.06.2016 - 8.09.2016. Rozstrzygnięcie konkursu: II kw. 2017
BENEFICJENCI: Mikro i małe przedsiębiorstwa


PARP - Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu udzielenie wsparcia mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. Zakończenie naboru wniosków 28 marca 2016 roku.

PARP - Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 od 31 sierpnia do 30 września 2015 r.

BON NA INNOWACJE - Projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Nabór od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r.

NCBiR - I Konkurs GO_GLOBAL.PL - Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm. Nabór wniosków: 11 maja - 15 lipca 2015.

NCBiR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Nabór wniosków 4 maja - 31 grudnia 2015. Beneficjenci: Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy.

Urząd Pracy - Środki na podjęcie działalności gospodarczej. Urząd Pracy m. st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w terminie 02.03.2015 r. - 06.03.2015 r.

PARP - Wsparcie na uzyskanie grantu. Celem programu jest dofinansowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych. Planowany termin naboru wniosków: kwiecień 2015.Archiwum

71. GEKON - aktualizacja (II konkurs). Termin naboru wniosków: 9.08. - 8.09.2014

70. RPO woj. mazowieckiego - Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Planowany termin naboru wniosków - lipiec 2014

69. Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program wspiera projekty z sektora prywatnego nakierowane na przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a następnie na wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych.

68. Inicjatywa EUREKA - NCBiR. Pierwszy nabór wniosków do 15 maja 2014. Dofinansowanie przyznawane jest na badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

67. INWESTYCJE ENERGOOSZCZĘDNE W MŚP - Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku re
alizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

66. INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII - Norway Grants
Program ma na celu rozwój zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności na rynku, w tym m.in. rozwój proekologicznych produktów i usług, opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, rozwój i wdrożenie proekologicznych procesów produkcyjnych czy też jako cel poboczny tworzenie „zielonych" miejsc pracy.

65. OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - Norway Grants
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

64. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu - edycja 2014 r.

2013

63. Dostępne programy na dofinansowanie OZE - Działanie 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko, 2. Regionalne Programy Operacyjne oraz krajowy Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji.

62. Konkurs w ramach Działania 4.4 POIG "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym". Przewiduje się, że ogłoszenie konkursu nastąpi 15 października 2013 r., a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 4 do 29 listopada 2013 r. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 500 000 000,00 zł.

61. Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców - Staże u mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Nabór ciągły do 30.09.2013
Celem naboru jest wyłonienie młodych przedsiębiorców, którzy wezmą udział w działaniu EYE, tzn. otrzymają wsparcie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu (kosztów podróży i utrzymania, w tym kosztów zakwaterowania) w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym odbywany jest staż.

60. Program: Program Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną", Poddziałanie 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej"
Nabór wniosków: do 6.08.2013

59. Program: PO IG 6.1. Paszport do eksportu - Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu
Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013

58. NCBiR ogłasza ostatni konkurs w ramach Programu INNOTECH. W ramach ścieżki Hi-Tech aplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze wysokich technologii. Nabór wniosków: od 1 do 30 lipca 2013.

Opis ścieżki HI-TECH
Więcej dokumentów: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innotech/aktualnosci/art,2126,dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-oglasza-iii-konkurs-programu-innotech.html

57. Nabór pilotażowy Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.
Nabór wniosków: 2-31 lipca 20132012

56. Podsumowanie priorytetów i działań dotyczących finansowania projektów szkoleniowych oraz infrastruktury edukacyjnej w ramach POKL i RPO Województwa Mazowieckiego - informacja z 3.09.2012

56. Informacja na temat możliwości finansowania projektów w ramach instrumentu Life+ w 2012 roku - informacja z 12.04.2012

55. Informacja na temat możliwości finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych - informacja z 04.04.2012

54. Informacja na temat możliwości finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" - informacja z 23.03.2012

53. Informacja na temat możliwości finansowania projektów w ramach ERA-MIN - informacja z 02.03.2012

52. Informacja na temat możliwości finansowania projektów w ramach INNOTECH - programu wsparcia nauki i przedsiębiorstw - informacja z 24.02.2012

51. Informacja na temat możliwości finansowania projektów w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH - informacja z 27.01.20122011

50. Informacja na temat możliwości finansowania projektów w ramach PO IG 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym" - informacja z 29.12.2011.

49. Informacja o możliwościach finansowania projektów w ramach programu Komisji Europejskiej "Horyzont 2020"- informacja z 12.12.2011

48. Informacja na temat możliwości uzyskania pożyczki udzielanej w ramach projektu „Mazowiecki Program pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw" współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu I. Działanie 1.4. RPO WM - informacja z 9.08.2011

47. Informacja na temat możliwości finansowania działań w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach Programu Leonardo da Vinci, który jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) - informacja z 29.07.2011

46. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego, Priorytet: 2 Gospodarka regionalnej szansy, Działanie: 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat: A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP - informacja z 30.06.2011

45. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie: 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - informacja z 21.06.2011

44. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 - informacja z 16.02.2011.

43. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej (Regionalny Program Województwa Małopolskiego) - informacja z 3.02.20112010

42. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (Program Kapitał Ludzki) - informacja z grudnia 2010

41. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (Program Kapitał Ludzki) - informacja z grudnia 2010

40. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka (Regionalny Program Województwa Mazowieckiego) - informacja z listopada 2010

39. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (Program Infrastruktura i Środowisko) - informacja z listopada 2010

38. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (Regionalny Program Województwa Podlaskiego) - informacja z października 2010

37. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw (Regionalny Program Województwa Lubelskiego) - informacja z września 2010

36. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu (Regionalny Program Województwa Małopolskiego) - informacja z 22 lipca 2010

35. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (Regionalny Program Województwa Mazowieckiego) - informacja z 14 czerwca 2010

34. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - Schemat B "Bezpośrednie dotacje inwestycyjne" (Regionalny Program Województwa Podkarpackiego) - informacja z 7 czerwca 2010

33. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (Program Innowacyjna Gospodarka) - informacja z 28 stycznia 2010

 

2009

32. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach działania: 1.2 Wsparcie rozwoju MŚP (Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego) - informacja z dnia 1 października 2009

31. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach działania: 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw (Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego) - informacja z dnia 28 września 2009

30. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach działania: 7.2. Infrastruktura służąca edukacji (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013) - informacja z dnia 28 września 2009

29. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej - Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - 1.2. OCHRONA ŚRODOWISKA - informacja z dnia 7 września 2009

28. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach Działania 123 - Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) - informacja z dnia 31 sierpnia 2009

27. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac badawczo-rozwojowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) - informacja z dnia 31 sierpnia 2009

26. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) - informacja z dnia 25 lipca 2009

AKTUALNY HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH (lipiec 2009)

24. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach programu LIFE+ - informacja z dnia 1 lipca 200924. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach przedsięwzięcia "IniTech" - informacja z dnia 22 czerwca 2009

23. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach poddziałania 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) - informacja z dnia 1 czerwca 2009 (uzup.)

22. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach poddziałania 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) - informacja z dnia 25 maja 2009

21. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach poddziałania 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) - informacja z dnia 11 maja 2009

20. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) - informacja z dnia 27 kwietnia 2009

19. Informacja na temat możliwości finansowania projektow innowacyjnych w ramach działania 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013) - informacja z 6 kwietnia 2009

18. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 2.1. Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP (Małopolski Regionalny Program Operacyjny) - informacja z dnia 30 marca 2009

17. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury) - informacja z dnia 9 marca 2009

16. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (Lubuski Regionalny Program Operacyjny) - informacja z dnia 23 lutego 2009

15. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach poddziałania 1.3.1 Projekty rozwojowe (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) - informacja z dnia 4 lutego 2009

14. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) - informacja z dnia 29 stycznia 2009

13. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 1.5. Rozwój przedsiębiorczości (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013) - informacja z dnia 12 stycznia 2009


2008

12. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) - informacja z dnia 8 grudnia 2008

11. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) - informacja z dnia 12 listopada 2008

10. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) - informacja z dnia 12 listopada 2008

9. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) - informacja z dnia 12 listopada 2008
8.Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat: D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych (Małopolski Regionalny Program Operacyjny) - informacja z dnia 1 października 2008

7. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - informacja z dnia 15 września 2008

6. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego) - informacja z dnia 11 sierpnia 2008

5. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach poddziałania 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego) - informacja z dnia 16 czerwca 2008

4. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach poddziałania 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego) - informacja z dnia 26 maja 2008

3. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa  (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury)- informacja z dnia 30 kwietnia 2008

2. Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach poddziałania 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury) - informacja z dnia 10 kwietnia 2008

1.Informacja na temat możliwości finansowania projektów innowacyjnych w ramach działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego) - informacja z dnia 3 kwietnia 2008